{:el}Λειψοί: Πέντε λόγοι για να επισκεφτείτε το νησί{:}{:en}Lipsi: Five reasons to visit the beautiful Greek island{:}{:it}Lipsi: Cinque motivi per visitare la bellissima isola greca{:}{:fr}Lipsi: Cinq raisons de visiter la magnifique île grecque{:}

Uncategorized

{:el}

Η νέα σεζόν είναι στο κατώφλι μας, γι ‘αυτό σημειώνουμε μερικές από τις ιδέες μας σχετικά με το γιατί το 2015 η επιλογή για διακοπές θα πρέπει να είναι οι Λειψοί. Είναι προφανές ότι πολλοί ταξιδιώτες θα επιλέξουν τους Λειψούς για τον απλό λόγο ότι παρέχει ιδανικές κλιματολογικές τοποθεσία με τις κατάλληλες εγκαταστάσεις. Απλά και ξεκάθαρα. Υπάρχει όμως και ένα άλλο μέρος των ανθρώπων, που δεν έχουν αποφασίσει ακόμη, και βασίζουν την απόφασή τους σχετικά με το τι περισσότερο έχει ένα μέρος να προσφέρει, έτσι ώστε να μπορούν να συνδυάσουν τον καλό καιρό με υπέροχες παραλίες. Ας είμαστε ειλικρινείς. Υπάρχουν πολλά μέρη που προσφέρουν υπέροχες παραλίες, δροσερό τοπίο, και πλούσια ιστορία και πολιτισμό. Έτσι, επιτρέψτε μας να σας δώσουμε 5 λόγους από τους πάρα πολλούς που έχουμε στο μυαλό μας.

Το νησί είναι δημοφιλές, αλλά ακόμη ανεξερεύνητο.

Ταξιδεύοντας σε αυτόν τον προορισμό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, σας δίνει τη δυνατότητα να βρείτε ακόμα χαμηλές τιμές. Επιπλέον, θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία καταλυμάτων για να διαλέξετε.

Η ποικιλομορφία των Λειψών είναι εκπληκτική.

Σου αρέσει η αναρρίχηση σε βράχια; Μπορείς! Σου αρέσει η ιστιοπλοΐα στα πιο κρυστάλλινα καταγάλανα νερά που έχεις δει ποτέ και να βουτάς στη θάλασσα για μια δροσιστική βουτιά σε μια απομονωμένη παραλία που μπορείς να έχεις πρόσβαση μόνο με βάρκα; Μπορείς! Έχεις πάθος για πεζοπορία; Μπορείς. Οι Λειψοί είναι το ιδανικό νησί.

Το φαγητό είναι θεϊκό! Σοβαρά!

Μέρος του πώς θα επιλέξετε μια θέση για την επόμενη περιπέτεια είναι το φαγητό. Όταν πρόκειται για την κουζίνα, πολλοί είναι επιφυλακτικοί και προσεκτικοί ως προς το τι είδους γεύσεις θα βρουν και αν αυτές θα ανταποκρίνονται στα γούστα τους. Η Ελλάδα σε γενικές γραμμές είναι δημοφιλής για τις γεύσεις της. Αλλά στους Λειψούς γεύσεις είναι θεϊκές.

Υπάρχει πάντα κάτι που συμβαίνει.

Είτε είστε ελέυθεροι, παντρεμένοι ή έχετε οικογένεια, οι Λειψοι έχουν κάτι για όλους. Υπάρχει πάντα κάτι που συμβαίνει, ιδιαίτερα κατά την άνοιξη-καλοκαίρι και φθινόπωρο. Εορτασμοί, πολιτιστικές παραδόσεις, φεστιβάλ μουσικής, θρησκευτικές τελετές και εκδηλώσεις είναι πάντα στην ημερήσια διάταξη γι ‘αυτό είναι εξαιρετικά απίθανο ότι δεν θα βρείτε κάτι να κάνετε.

Το νησί έχει ένα μοναδικό μαγνητισμό.

Δεν θέλουμε να ακουστεί ρομαντικό, και σίγουρα δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε καμία προδιάθεση, αλλά από τη στιγμή που θα αποφασίσετε να αφήσετε το δωμάτιο του ξενοδοχείου σας και να ξεκινήσετε την εξερεύνηση θα διαπιστώσετε ότι το νησί έχει μια ορισμένη αίσθηση που σε κερδίζει. Ως επισκέπτης θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε ένα μέρος που γράφει ιστορία. Μύθοι, θρύλοι, πολεμιστές, κατακτητές, πειρατές, ιστορίες αγάπης, και τα ανθρώπινα πάθη είναι ακόμα μέρος της τοπικής καθημερινότητας αφήγηση η οποία προσθέτει στην αίσθηση του τόπου.

Ακόμα το σκέφτεστε;

{:}{:en}

The new season has just stepped foot in our doorsteps, so we welcome it with a few of our ideas on why your 2015 vacations choice should be Lipsi. It is obvious that a lot of travelers is going to choose Lipsi for the simple reason it provides an ideal climatic location with the appropriate facilities. Fair and square. There is another part of people though that have not decided yet, and they base their decision on what more a place has to offer so they can combine with good weather and lovely beaches. Let’s be honest. There are a lot of places that offer lovely beaches, cool scenery, and rich history and culture. So allow us to give you our top 5 reasons among the very many that pop in our minds.

The island is popular but YET unexplored.

Traveling in a such a destination during summer gives you the opportunity to still find low prices. In addition you will find a wide range of accommodations to choose from.

The diversity of Lipsi is astonishing.

Do you fancy climbing rocks? You can! Do you like sailing in the most crystal clean blue waters you have ever seen and jump in the sea for a refreshing swim in a secluded beach you can only access with your boat? You can! Do you have a passion for hiking? You can. Lipsi is the ideal island.

The food is divine! Seriously!

Part of how we choose a place for our next adventure is the food. When it comes to food we are somehow held back, cautious and careful as to what kind of flavors are we going to meet in this new place we are about to visit. Greece in general is popular for its flavors and tastes. But in Lipsi flavors are divine.

There is always something going on.

Whether you are single, married, solo-traveler, or have a family Lipsi has something for everyone. There is always something taking place, especially during the spring-summer and autumn months. Festivities, cultural traditions, parties, music festivals, religious ceremonies and events are always in the agenda so it is highly unlikely you will not find something to do.

The island has a unique magnetism.

We do not want to sound romantic, and definitely not biased if possible, but once you decide to leave your hotel room and start exploring you will realize that the island has a certain feeling that grabs you. As a visitor you have the opportunity to get to know a place that writes history with big flaming letters all over it. Myths, legends, warriors, conquerors, pirates, love stories, and human passions are still part of the local everyday narrative which adds up to the feeling of the place.

Still thinking about it?

{:}{:it}

La nuova stagione è appena messo piede nelle nostre porte di casa, in modo da accogliere con alcune delle nostre idee su perché la vostra scelta 2015 vacanze dovrebbe essere Lipsi. È ovvio che un sacco di viaggiatori sta per scegliere Lipsi per il semplice fatto che fornisce una posizione climatica ideale con le strutture adeguate. Fiera e piazza. C’è un’altra parte di persone, tuttavia, che non hanno ancora deciso, e che basano la loro decisione su ciò che di più un luogo ha da offrire in modo che possano combinare con il bel tempo e le spiagge incantevoli. Diciamo la verità. Ci sono un sacco di posti che offrono spiagge incantevoli, paesaggi fresco e ricco di storia e di cultura. Così ci permettono di dare i nostri primi 5 motivi tra i moltissimi che pop nella nostra mente.


L’isola è popolare ma ANCORA inesplorato.

Viaggiando in un una destinazione durante l’estate vi dà la possibilità di trovare ancora prezzi bassi. Inoltre troverete una vasta gamma di sistemazioni tra cui scegliere.

La diversità di Lipsi è sorprendente.


Ti rocce arrampicata di fantasia? Puoi! Vi piace che navigano nelle acque cristalline più pulite che abbia mai visto e saltare in mare per un bagno rinfrescante in una spiaggia isolata è possibile accedere solo con la vostra barca? Puoi! Avete una passione per le escursioni? Puoi. Lipsi è l’isola ideale.


Il cibo è divino! Sul serio!


Parte di come scegliamo un posto per la nostra prossima avventura è il cibo. Quando si tratta di cibo che stiamo in qualche modo trattenuti, cauti e attenti su quale tipo di sapori abbiamo intenzione di incontrare in questo nuovo luogo che stiamo per visitare. Grecia in generale è famosa per i suoi sapori e gusti. Ma in Lipsi sapori sono divini.


C’è sempre qualcosa da fare.


Se siete single, sposati, assolo-viaggiatore, o avere una famiglia Lipsi ha qualcosa per tutti. C’è sempre qualcosa che si svolgono, soprattutto durante i mesi primaverili-estivi e autunnali. Feste, tradizioni culturali, feste, festival musicali, cerimonie religiose ed eventi sono sempre all’ordine del giorno, quindi è altamente improbabile che non troverete qualcosa da fare.

L’isola ha un magnetismo unico.


Non vogliamo sembrare romantico, e sicuramente non di parte, se possibile, ma una volta che si decide di lasciare la vostra camera d’albergo e iniziare ad esplorare vi renderete conto che l’isola ha una certa sensazione che ti afferra. Come visitatore avete la possibilità di conoscere un luogo che scrive la storia con grandi lettere di fuoco tutto su di esso. Miti, leggende, guerrieri, conquistatori, pirati, amori e passioni umane sono ancora parte della narrazione quotidiana locale, che aggiunge alla sensazione del luogo.

Ancora a pensarci?{:}{:fr}

La nouvelle saison vient mis les pieds dans nos portes, nous avons donc accueillir avec quelques-uns de nos idées sur les raisons de votre choix de vacances 2015 devrait être Lipsi. Il est évident que beaucoup de voyageurs va choisir Lipsi pour la simple raison qu’il fournit un emplacement climatiques idéales avec les moyens appropriés. Juste et carré. Il ya une autre partie de gens bien qui ne l’ont pas encore décidé, et ils fondent leur décision sur ce que plus d’un endroit a à offrir afin qu’ils peuvent combiner avec le beau temps et de belles plages. Soyons honnêtes. Il ya beaucoup d’endroits qui offrent de belles plages, des paysages, fraîche et riche histoire et la culture. Alors, permettez-nous de vous donner notre top 5 des raisons parmi les très nombreux qui surgissent dans nos esprits.

L’île est populaire, mais non encore explorée.

Voyager dans une destination comme pendant l’été vous donne la possibilité de trouver toujours des prix bas. En outre, vous trouverez un large éventail de logements à choisir.

La diversité de Lipsi est étonnant.

Vous rochers d’escalade de fantaisie? Tu peux! Aimez-vous la voile dans les eaux bleues cristallines plus propres que vous avez jamais vu et de sauter dans la mer pour une baignade rafraîchissante dans une plage isolée vous ne pouvez accéder avec votre bateau? Tu peux! Avez-vous une passion pour la randonnée? Tu peux. Lipsi est l’île idéale.

La nourriture est divine! Sérieusement!

Une partie de la façon dont nous choisissons un endroit pour notre prochaine aventure est la nourriture. Quand il vient à la nourriture, nous sommes en quelque sorte freinés, prudent et circonspect quant à ce genre de saveurs que nous allons rencontrer dans ce nouveau lieu, nous sommes sur le point de visiter. La Grèce en général est populaire pour ses saveurs et goûts. Mais dans Lipsi saveurs sont divins.

Il ya toujours quelque chose à faire.

Que vous soyez célibataire, marié, solo-voyageur, ou avoir une famille Lipsi a quelque chose pour tout le monde. Il ya toujours quelque chose qui se déroule, surtout pendant les mois de printemps-été et automne. Festivités, les traditions culturelles, fêtes, festivals de musique, les cérémonies religieuses et les événements sont toujours dans l’ordre du jour de sorte qu’il est très peu probable que vous ne trouvez pas quelque chose à faire.

L’île a un magnétisme unique.

Nous ne voulons pas paraître romantique, et certainement pas biaisé si possible, mais une fois que vous décidez de quitter votre chambre d’hôtel et commencer à explorer vous vous rendrez compte que l’île a un certain sentiment qui vous prend. En tant que visiteur vous avez la possibilité d’apprendre à connaître un endroit qui écrit l’histoire avec de grandes lettres enflammées partout. Mythes, légendes, des guerriers, des conquérants, des pirates, des histoires d’amour, et les passions humaines sont toujours partie de la narration quotidienne locale, qui ajoute à la sensation de l’endroit.

Toujours en pensant à ce sujet?

{:}