Δήμος Λειψών

From the Blog

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118, ΠΑΡ.5 ΤΟΥ Ν.4412/2016

ΘΕΜΑ: Εγγραφή ενδιαφερομένων εργοληπτών και μελετητών δημοσίων έργων στους καταλόγους του άρθρου 118, παρ.5 του Ν.4412/2016 του Δήμου  Λειψών για το έτος 2017.

  Ο Δήμος Λειψών  καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες και μελετητές δημοσίων έργων που επιθυμούν να εγγραφούν στους υπό διαμόρφωση  καταλόγους του άρθρου 118 παρ.5 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Δήμου Λειψών, να υποβάλουν σχετική αίτηση εντός  20 ημερών, δηλαδή έως και τις 22/05/2017 ώρα 15.00μμ, στα γραφεία του Δήμου Λειψών (Δημαρχείο), προσκομίζοντας φωτοαντίγραφο του εργοληπτικού (Μ.Ε.Ε.Π./πρώην Νομαρχιακά Μητρώα) ή του μελετητικού τους πτυχίου, που θα πρέπει να είναι σε ισχύ. Οι κατάλογοι που θα διαμορφωθούν θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου.

  Πληροφορίες παρέχονται στα τηλ. 2247041206, 2247041209, 2247360500  Μάγγου Εύχαρις.

Ο Δήμαρχος

Φώτιος Μάγγος

Πατήστε παρακάτω για να κατεβάσετε την πρόσκληση.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A7%CE%A5%CE%A1%CE%A9%CE%9B0-%CE%A9%CE%9A9

6ΧΥΡΩΛ0-ΩΚ9

Have your say