Δήμος Λειψών

News

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑμΕΑ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΙΨΩΝ»

Ο Δήμος Λειψών, προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό για τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «Ολοκληρωμένη Πρόσβαση ΑμΕΑ σε παραλία του Δήμου Λειψών», με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της εν λόγω προμήθειας είναι[…]

Lipsi: Five reasons to visit the beautiful Greek island

The new season has just stepped foot in our doorsteps, so we welcome it with a few of our ideas on why your 2015 vacations choice should be Lipsi. It is obvious that a lot of travelers is going to choose Lipsi for the simple reason it provides an ideal[…]