Δήμος Λειψών

May2019

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑμΕΑ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΙΨΩΝ»

Ο Δήμος Λειψών, προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό για τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «Ολοκληρωμένη Πρόσβαση ΑμΕΑ σε παραλία του Δήμου Λειψών», με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της εν λόγω προμήθειας είναι[…]