Δήμος Λειψών

July2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΙΨΩΝ 2017

  « ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ             ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΙΨΩΝ 2017 »           ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 70.000,00 ΕΥΡΩ   04. ΩΘ57ΩΛ0-ΦΩΞ diakirixi 17PROC001766324