Δήμος Λειψών

From the Blog

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΙΨΩΝ 2017

  « ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

           ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΙΨΩΝ 2017 »

 

 

      ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 70.000,00 ΕΥΡΩ

 

04. ΩΘ57ΩΛ0-ΦΩΞ diakirixi 17PROC001766324

Have your say