Δήμος Λειψών

From the Blog

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑμΕΑ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΙΨΩΝ»

Ο Δήμος Λειψών, προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό για τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «Ολοκληρωμένη Πρόσβαση ΑμΕΑ σε παραλία του Δήμου Λειψών», με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της εν λόγω προμήθειας είναι 52.321,00 €   (με Φ.Π.Α.).

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι Υπουργείο Εσωτερικών, κωδ. ΣΑ Ε1551. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΣΕ15510076).

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΙΨΩΝ 10_5_19

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Have your say