Δήμος Λειψών

From the Blog

Έγκριση Απογραφής Περιουσίας του Δήμου Λειψών και ισολογισμού έναρξης 1ης Ιανουαρίου 2011

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Πρός το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λειψών

Ελέγξαμε την ανωτέρω κατάσταση απογραφής (Ισολογισμό) έναρξης του Δήμου Λειψών, της 1ης Ιανουαρίου 2011.
Ευθύνη της διοίκησης για την κατάσταση απογραφής (Ισολογισμό) έναρξης
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτής της κατάστασης απογραφής (ισολογισμού) έναρξης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πλαισίου χρηματοοικονομικής αναφοράς του Π.Δ. 315/1999, σχετικά με την κατάρτιση αυτής της κατάστασης απογραφής (Ισολογισμό) έναρξης και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση της κατάστασης αυτής, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, οφειλόμενο είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της κατάστασης απογραφής (Ισολογισμό) έναρξης, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και να διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η κατάσταση απογραφής (Ισολογισμού) έναρξης είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην κατάσταση απογραφής (Ισολογισμό) έναρξης. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος της κατάστασης απογραφής (Ισολογισμού) έναρξης, οφειλόμενου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της κατάστασης απογραφής (Ισολογισμού) έναρξης του Δήμου, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων του Δήμου. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των λογιστικών εκτιμήσεων, που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της κατάστασης απογραφής (Ισολογισμού) έναρξης. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να παράσχουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη.

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής:
1) Μέχρι την ημερομηνία συντάξεως της παρούσας έκθεσης ελέγχου, δεν λάβαμε επιστολές απο τους νομικούς συμβούλους του Δήμου για τυχόν εκκρεμείς δίκες όπως επίσης και σχετικά με την κυριότητα των ακινήτων του Δήμου. Λόγω του γεγονότος αυτού διατηρούμε σχετική επιφύλαξη επί των ανωτέρω θεμάτων.
2) O Δήμος δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τους έμμεσους και παρακρατούμενους φόρους καθώς και από τα ασφαλιστικά ταμεία για τις υποχρεώσεις από κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών. Κατά συνέπεια δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Δήμου και ως εκ τούτου διατηρούμε σχετική επιφύλαξη.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από την επίπτωση των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», η κατάσταση απογραφής (Ισολογισμός) έναρξης παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του Δήμου Λειψών κατά την 1η Ιανουαρίου 2011, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πλαισίου χρηματοοικονομικής αναφοράς του Π.Δ. 315/1999 που είναι σχετικές με την κατάρτιση αυτής της κατάστασης απογραφής έναρξης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου, είδε τα σχετικά έγγραφα και μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Την έγκριση της Απογραφής Περιουσίας του Δήμου Λειψών και ισολογισμού έναρξης 1ης Ιανουαρίου 2011 όπως εμφανίζονται στους πίνακες στο αρχείο που επισυνάπτεται.

2. Την ανάρτηση του ισολογισμού έναρξης και της παρούσας απόφασης στο δικτυακό τόπο του Δήμου Λειψών.
3. Τη δημοσίευση του ισολογισμού έναρξης και της παρούσας απόφασης σε μία τοπική εφημερίδα.
Η Απόφαση αυτή πήρε αριθμό 122/2016.

Ακολουθεί η απόφαση με τους πίνακες απογραφής:

%cf%89%ce%bf5%cf%85%cf%89%ce%bb0-%ce%b37%ce%b1

Have your say