ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΙΨΩΝ 2017

https://lipsi.gr/wp-content/uploads/2017/07/download.png
Νέα
  « ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

           ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΙΨΩΝ 2017 »

 

 

      ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 70.000,00 ΕΥΡΩ

 

04. ΩΘ57ΩΛ0-ΦΩΞ diakirixi 17PROC001766324